THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐỂ THU ĐƯỢC BẰNG SÁNG CHẾ

 1. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 2. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

     -Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. a) Có tính mới;
 2. b) Có trình độ sáng tạo;
 3. c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

   – Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. a) Có tính mới;
 2. b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.
 3. Thời hạn thẩm định đơn đối với giai đoạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn và giai đoạn thẩm định nội dung là khoảng 18 tháng.
 4. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

(a) Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

(b) Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

 1. Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:
 2. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 3. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 4. Cách thức thể hiện thông tin;
 5. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 6. Giống thực vật, giống động vật;
 7. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 8. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.