PROINVEN sẽ tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan đến các vấn đề sau:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu mà khách hàng dự định nộp;
  • Tra cứu và cung cấp các thông tin về Nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
  • Lập hồ sơ xin đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tại Việt Nam hoặc đăng ký ra nước ngoài;
  • Tư vấn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn về hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa;
  • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký Nhãn hiệu trong nước và ra nước ngoài.