PROINVEN sẽ tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan đến các vấn đề sau:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Tra cứu và cung cấp các thông tin về sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Lập bản mô tả, nộp đơn và theo đuổi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký/ hoặc chuyển giao bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền, duy trì, gia hạn hiệu lực Văn bằng;
  • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.